Juridisk hjälp

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor och osäkerhet kring juridiska frågor. Arvsrätten är t ex ett av de mest komplicerade rättsområdena som finns inom svensk lagstiftning, så det viktigt att anlita professionell hjälp. Vi kan förmedla till jurist med erfarenhet och kompetens för att lösa de juridiska frågor som uppkommer.

Bouppteckning
I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande görs alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Dödsboförvaltning
Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex att betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv. – efter överenskommelse.

Arvskifte
Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.


Testamente
Den som är förutseende och vill underlätta för sina anhöriga upprättar i god tid sitt eget testamente. Här kan vi på Bodens Begravningsbyråbistå det som krävs för att testamentet utformas på rätt sätt och så att tolkningsproblem inte uppstår. Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi också erbjuda trygg förvaring och bevakning av testamentet i Livsarkivet. Du kan då vara trygg i att dina anhöriga meddelas om testamentets existens vid dödsfall.